name site

gerb ukr

Регламент Талалаївської районної ради 7 скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 2 (позачергової) сесії Талалаївської районної ради
сьомого скликання
від 11 грудня 2015 року № 3-2/VІІ

Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи
Талалаївської  районної ради
сьомого скликання

зі змінами, внесеними

рішенням 4 сесії районної ради 7 скликання від 25.02.2016 року №1-4/VІІ,

рішенням 10 сесії районної ради 7 скликання від 29.11.2016 року №5-10/VІІ

рішенням 19 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2017 року №11-19/VІІ

Розділ І

1.1. Загальні положення

            Стаття 1.

           Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про запобігання корупції“, “Про інформацію“, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних“, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

            Стаття   2.

            Районна рада складається з депутатів, обраних громадянами району згідно із Законом України „Про місцеві вибори”.

            Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

            Стаття   3.

            Районна рада здійснює свою діяльність на принципах народовладдя, законності, гласності, виборності, колегіальності, поєднанні місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судовому захисту прав місцевого самоврядування, широкому залученню громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

            Стаття 4.

            Робота районної ради ведеться планово. Плани роботи районної ради складаються з врахуванням пропозицій голови районної ради, заступника голови, постійних комісій, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, трудових колективів та громадських організацій району і затверджуються рішенням ради.  

           

            Стаття 5.

Районна рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Районна рада, її органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

            Стаття   6.

Регламент роботи районної ради (далі Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій, повноваження голови ради, його заступника, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, президії ради, а також виконавчого апарату у здійсненні радою повноважень, наданих Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, ”Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами.

            Зміни та доповнення до регламенту вносяться районною радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів районної ради.

            Регламент роботи районної ради затверджується не пізніш, як на другій сесії скликання. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

            Стаття   7.

Районна рада проводить роботу відкрито і гласно. Районна рада забезпечує право осіб на доступ до інформації, виконуючи свої обв’язки як розпорядник інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            Стаття   8.

            Запит на інформацію може бути індивідуальний чи колективний, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.1. Повноваження районної ради

            Стаття   9.

            До повноважень районної ради належать повноваження, визначені статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема:

 1. обрання голови ради, заступника голови районної ради та звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

16) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між місцевими бюджетами;

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування державній районній адміністрації окремих повноважень районної ради;

28) заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

29) прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районої ради;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання діючим законодавством.

Розділ ІІ

Організація роботи районної ради

1.2. Скликання сесій районної ради.

            Стаття 10.

Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

            Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів районної ради, районною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Перша сесія у разі необхідності може складатися із двох пленарних засідань ради.

            Стаття   11.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів районної ради, районною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

            Стаття 12.

Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія - це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів, їх виборців та приймати відповідні рішення. Сесія ради складається з пленарних засідань.

            Стаття 13.

            Наступні сесії скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

            Стаття 14.

            У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

            Стаття   15.

            Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

            Стаття 16.

            У разі, якщо голова районної ради та його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 15, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

            Пропозиція про скликання сесії за ініціативи депутатів оформляється як рішення групи депутатів за їх особистими підписами або як рішення постійної комісії.

            Стаття 17.

            Рішення про скликання сесії ради приймається головою районної ради або заступником у формі розпорядження.

            Стаття  18.

«Повідомлення про скликання сесії ради із зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та основних питань, внесених на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення шляхом інформування на офіційному веб-сайті районної ради не пізніш як за 10 днів до сесії та/або у найближчому номері місцевої газети «Трибуна хлібороба», а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії. (зміни до ст.18 внесено згідно рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2017 року №11-19/VІІ)

2.2. Підготовка питань   на розгляд районної ради

            Стаття 19.

            На пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання, передбачені статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими Законами. Проект порядку денного сесії готує виконавчий апарат районної ради на підставі внесених проектів рішень .

            Стаття 20.

            Питання на розгляд районної ради можуть вносити голова районної ради, постійні комісії, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимогЗакону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

            Стаття 21.

            Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення районної ради і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення.

            Стаття 22.

            На чергову сесію вносяться питання, подані до прийняття рішення про скликання сесії ради.

Проекти рішень районної ради, відповідно до вимог пункту 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднюються розпорядниками інформації не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Питання, подані після прийняття рішення про скликання сесії ради, вносяться на наступну сесію.

            Питання, проекти рішень, внесені після прийняття головою районної ради розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням районної ради на пленарному засіданні.

            Стаття 23.

            Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються на засіданнях президії районної ради, постійних комісій з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій, які доводяться до всіх депутатів районної ради.

            Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

            Стаття 24.

            Проект рішення районної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд сесії погоджується особами, які готували його, та узгоджується заступником голови районної ради та начальником відділу з юридичних питань та комунальної власності.

            У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.

            Стаття 24-1.

       Організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю та звітності про виконання районного бюджету регулюються Бюджетним регламентом Талалаївської районної ради, який затверджується рішенням районної ради.

             (зміни внесено згідно рішення 10 сесії районної ради 7 скликання від 29.11.2016 року №5-10/VІІ)

              Стаття 25.

           Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

2.3. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

            Стаття  26.   Основні поняття

            Регуляторний акт - це прийнятий районною радою нормативно - правовий акт (рішення), який спрямований на правове врегулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

            Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

            Аналіз регуляторного впливу - документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

            Стаття 27.

З метою забезпечення правової діяльності ради у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає повноваження здійснення догляду за дотриманням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на постійну комісію ради з питань регламенту, законності та протидії корупції (далі - відповідальна постійна комісія).

Координує діяльність даної комісії та виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” заступник голови районної ради.

            Стаття 28.

            Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом, з урахуванням вимог статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

            Стаття 29.

            У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково відзначаються   проекти рішень, які є регуляторними актами.

Стаття   30.

     Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:

 1. встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;
 2. підготовку аналізу регуляторного впливу;
 3. планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 4. оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
 5. відстеження результативності регуляторних актів;
 6. перегляд регуляторних актів;
 7. систематизацію регуляторних актів;
 8. недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
 9. викладення положень регуляторного акта у спосіб, який єдоступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;
 10. оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

            Стаття   31.

            Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу изначаються статтею 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

            Стаття   32.

            У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

            За мотивованим поданням депутата ради постійні комісії ради або відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.”

            Стаття 33.

            Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

            Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

            На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта, при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.” У випадках, визначених статті 32 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу. 

            Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених статтею 32 Регламенту.

            Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

            При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.”

            Стаття 34.

            За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

            У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

            Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

            Стаття   35.

            Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

            - відсутній аналіз регуляторного впливу;

            - проект регуляторного акта не був оприлюднений.

            Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 32 Регламенту.

            Стаття 36.

            Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується районною державною адміністрацією.

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

            Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

            Стаття   37.

            Звіт про відстеження результативності регуляторних актів районна рада оприлюднює у газеті „Трибуна хлібороба” чи на офіційному веб-сайті не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

            Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.

2.4. Порядок роботи сесії районної ради.

            Стаття 38.

            Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

            Стаття  39.

            Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.

            Реєстрацію депутатів здійснюють працівники виконавчого апарату ради.

            У разі відсутності встановленої для правомочності сесії кількості депутатів, за розпорядженням голови районної ради проведення сесії переноситься на інший час.

            Стаття 40.

            Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради, а у випадку його відсутності - заступник голови районної ради, на якого покладено виконання обов’язків голови районної ради на час його відсутності.

            В президії сесії разом з головою ради знаходиться його заступник. Голова районної ради має право запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників районного, обласного рівня.

            У залі, де проходить пленарне засідання ради, встановлюється Державний Прапор України, прапор та герб Талалаївського району. Після відкриття та закриття сесії, урочистих засідань районної ради виконується Державний Гімн України.

            Стаття 41.

            Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

            Стаття 42.

            Пленарне засідання районної ради проводиться у робочі дні, розпочинається о 10-й годині і закінчується не пізніше 18-ї години, якщо не буде прийняте інше рішення.

            Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин.

            Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

            Тривалість роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

            Стаття 43.

            На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється президією пленарного засідання ради.

            Для підрахунку голосів при проведенні відкритого голосування районна рада обирає лічильну групу з числа депутатів, які представляють різні політичні партії, що ввійшли до складу районної ради.

            Стаття   44.

            На час засідання кожної сесії районної ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням з числа депутатів.

            Секретаріат, за допомоги працівників виконавчого апарату районної ради, створює умови для ведення протоколу, стенограм засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції до проектів рішень та інші матеріали, які надійшли на адресу сесії, інформує головуючого.

           Стаття  45.

           Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності для розгляду окремих питань більшістю голосів від числа присутніх депутатів рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

            У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації.                       

            На відкритих засіданнях за згодою сесії можуть бути присутні депутати рад, що діють на території району, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, журналісти засобів масової інформації, а також інші особи по запрошенню голови (заступника голови) ради, або по їх письмових заявах, переданих у секретаріат.

            Стаття 46.

            Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку, виконувати пропозиції та вимоги головуючого. На сесії ради як депутатам так і запрошеним не дозволяється користуватись мобільними телефонами. Особа, яка не є депутатом порушує встановлений порядок, може бути випроваджена із залу засідань розпорядженням головуючого.

            Стаття 47.

           Розпорядження про скликання сесії оприлюднюється на офіційному веб-саті районної ради».  (зміни до статті 47 внесено згідно рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2017 року №11-19/VІІ)

            Стаття   48.

            Робота районної ради ведеться державною мовою.

            Стаття 49.

            Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин, виступаючим у дебатах вперше - до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах, виступів щодо пропозицій до проектів рішень, порядку ведення засідань, з мотивів голосування, для заяв, внесення кандидатур, запитів, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

            Стаття 50.

            Головуючий на засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій.

            Головуючий на засіданні районної ради:

            - керує засіданнями районної ради, слідкує за дотриманням повноважності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

            - вносить для обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію, розробників та інформує про матеріали, які надійшли до ради;

            - надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок у секретаріат сесії;

            - за згодою ради надає слово для виступів запрошеним на сесію, з питання порядку денного, яке розглядається радою;

            - має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

            - надає депутатам слово для усних запитів, запитань, заяв, звернень, довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

            - проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради, та оголошує його результати;

            - на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

            - дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям та секретаріату сесії.

            Стаття 51.

            Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися голові ради або його заступнику до відкриття сесії.

            Заяви про надання слова нумеруються в секретаріаті сесії. Врахування бажаючих взяти слово покладається на головуючого та секретаріат сесії.

            Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

            Стаття   52.

            Головуючий на засіданнях надає слово для участі у дебатах у порядку надходження заяв. У необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

            Черговість права на виступи при обмеженні часу для обговорення повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій фракцій, депутатських груп.

            Слово щодо порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на запитання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.

            Голова ради, його заступник мають першочергове право на виступ. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

            Стаття   53.

            Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

            Виступи проводяться, як правило, з трибуни.

            Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Право на виступ до іншого депутата не передається.

            Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

            Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

            Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговореному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

            Стаття 54.

            Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. У разі порушення цієї умови головуючий попереджує виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається.

            Стаття   55.

Головуючий виступи депутатів не коментує і запитання виступаючому не задаються.

Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно.

            Стаття   56.

            Обговорення питання, припиняється за рішенням районної ради. Перед розглядом пропозиції про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, хто виступили, виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

            Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

            Стаття   57.

            Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

            Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

            Стаття   58.

            У необхідних випадках з метою доопрацювання проектів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратися редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, у разі необхідності включаються відповідні спеціалісти.

            Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються у письмовій формі.

            Стаття 59.

            Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.

            Стаття   60.

           Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законодавством для таємного голосування. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", розміщуються на офіційному веб-сайті та зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
           (зміни до ст.60 внесено згідно рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від 25.02.2016 року №1-4/VІІ)

            Стаття 61.

            Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини І статті 43 та пунктом 1 статей 55, 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

            Стаття 62.

            За пропозицією не менше як однієї третини присутніх на засіданні депутатів ради на сесії проводиться поіменне голосування шляхом опитування депутатів ради за алфавітним порядком.

            Стаття 63.

            Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу. У разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

            Стаття 64.

            Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

            Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, надійшли на голосування, зачитує їх зміст.

            Стаття 65.

            У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, районна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

            Стаття 66.

            Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

            Якщо рада приймає першу пропозицію, інші на голосування не ставляться.

            Стаття 67.

            При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

            Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

            Якщо один або декілька депутатів вимагатимуть підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто голосував „за”, „проти” та „утримався”.

            При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його „за” пропозицію, „проти” неї, чи „утримується” при голосуванні.

            Стаття 68.

            Голосування по проекту рішення проводиться в цілому.

            Стаття 69.

            Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу районної ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.

            Стаття   70.

            Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

            Стаття 71.

            Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу.

            Стаття   72.

            Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

            Стаття   73.

            При обранні голови районної ради кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою. В бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку включаються всі запропоновані кандидатури.

            Стаття   74.

            При обранні заступника голови пропозиції щодо кандидатури на цю посаду вносить голова районної ради.

            При вирішенні шляхом таємного голосування інших питань, формування змісту питання, яке заноситься в бюлетень, визначається радою шляхом голосування за більшістю голосів від числа присутніх на сесії депутатів.

            Стаття 75.

           Час, місце і проведення таємного голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів районної ради на пленарному засіданні ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів районної ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю депутатів присутніх на пленарному засіданні.

            Стаття 76.

            Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

            Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабін або окремої кімнати для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.

            Стаття 77.

            Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу або посадової особи, що обирається, чи по вирішенню питання, що розглядається.

            Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно із списком депутатів після пред’явлення ними посвідчення депутата районної ради. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

            При персональних обраннях, призначеннях, при наданні згоди на призначення, всі кандидатури на посади, які були висунуті у порядку, встановленому цим Регламентом чи Законом, і які дали згоду балотуватися, до бюлетеня для таємного голосування включаються в алфавітному порядку. Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура незалежно від її згоди на це.

            Стаття 78.

            Депутат користується правом одного голосу. Голосування проводиться в місці, визначеному лічильною комісією.

            Стаття   79.

            Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі у голосуванні.

            Стаття   80.

            Після закінчення голосування лічильна комісія, в присутності депутатів районної ради, у залі засідань розкриває скриньку для таємного голосування, висипає її вміст на стіл і вголос підраховує голоси.

            Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

            Стаття   81.

            Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

            Рішення вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

            Стаття   82.  

            У випадку, коли на певну посаду балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів.

            При повторному голосуванні обраним на посаду голови вважається той кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу ради, якщо при повторному голосуванні жоден із кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів. Кандидати, які брали участь у першому турі виборів і не набрали необхідної кількості голосів, мають право брати участь у повторних виборах на загальних підставах, але не більше двох разів.

            Стаття 83.

            Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

            Стаття 84.

            При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

            Стаття 85.

            Рішення районної ради підписує голова районної ради. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

            Стаття 86.

         Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Талалаївської районної ради або інших засобах масової інформації, якщо радою не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

         Рішення ради є офіційним документом.

         Відповідно до пункту 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення районної ради нормативно-правового характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття. (зміни до статті 86 внесено згідно рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2017 року №11-19/VІІ)

            Стаття 87.

            Рішення районної ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

            Стаття 88.

            Рішення районної ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

            Рішення районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

            Стаття 89.

Засідання сесій районної ради протоколюються і стенографуються. Протокол сесії ради оформляється виконавчим апаратом районної ради, підписується головою ради або його заступником.

Протокол сесії районної ради є відкритим та оприлюднюється і надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів.

Стенограму пленарного засідання готує та підписує начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Запис виступів на засіданні районної ради на магнітній стрічці зберігається протягом одного місяця. Друкована стенограма та магнітний запис сесійного засідання ради не є офіційними документами.

            Стаття 90.

            У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

            - найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

            - кількість депутатів, обраних до районної ради, та кількість присутніх депутатів на сесії;

            - порядок денний сесії, прізвище, ім’я, по батькові головуючого, доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

            - відомості про депутатів, які утрималися від голосування відповідного питання з мотивів наявності конфлікту інтересів;

            - прізвища депутатів, інших осіб, які виступали в дебатах, а також депутатів, які внесли запити;

- тексти їх виступів.

Стаття 91.

          До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, результати поіменного голосування, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів (за наявності), список присутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію, стенограма сесії. (зміни до статті 91 внесено згідно рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2017 року №11-19/VІІ)

Стаття 92.

            Оригінал протоколу сесії зберігається в загальному відділі виконавчого апарату районної ради, а потім передається до районного державного архіву на постійне зберігання.

            Копія протоколу в місячний термін надсилається до виконавчого апарату обласної ради.

            Стаття 93.

            При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів районної ради з короткими заявами та повідомленнями. Заяви та повідомлення не обговорюються, рішення по них не приймаються .

            Стаття 94.

            Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії, при обговоренні питань порядку денного, а також ті, які містяться у виступах, переданих головуючому на сесії через секретаріат, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

            Стаття  95.

            За мотивованим поданням голови районної ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може змінювати чи скасовувати раніше прийняте рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень, виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Розділ ІІІ

3.1. Депутат районної ради.

            Стаття 96.

            Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих ”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами.

            Стаття 97.

            Відповідно до частини другої статті 4 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії районної ради підсумків виборів та закінчуються в день першої сесії районної ради нового скликання.

            Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

            Стаття 98.

            Депутату районної ради видається депутатське посвідчення за підписом голови районної виборчої комісії.

            Стаття 99.

            Депутат як повноважений член районної ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності районної ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, районною радою та її органами, виконує їх доручення.

           

            Стаття 100.

            Депутати районної ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань місцевого значення, вносять свої пропозиції на розгляд районної ради або у відповідну постійну комісію.

Депутат входить до складу однієї постійної комісії ради.

            Стаття 101.

            Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються районною радою та відповідною постійною комісією, має право обирати і бути обраним в органи районної ради.

            Стаття 102.

            Депутат районної ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, проектів рішень з обговорюваних питань, щодо складу органів, створюваних радою; обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються або погоджуються радою; приймати участь у дебатах, задавати запитання, вносити проекти рішень, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати та вимагати роз’яснення в порядку, встановленому цим Регламентом.

            Стаття   103.

            У міжсесійний період на вимогу депутата районної ради він забезпечується матеріалами щодо діяльності районної ради, постійних комісій, має право ознайомитись із будь-якими офіційними документами районної ради, робити виписки та копіювання цих документів.

           

            Стаття 104.

            Депутат районної ради має право звернутися із депутатським зверненням до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян району з пропозицією здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції, і брати участь у розгляді порушених питань. Орган або посадова особа, до яких спрямоване звернення, зобов’язані у встановлений чинним законодавством строк дати письмову відповідь.

            Стаття 105.

            Депутат районної ради має право звернутися із депутатським запитом до керівників районної ради, голови райдержадміністрації з питань, віднесених до відання ради, керівників органів, підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району.

            Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради, підтримана радою вимога депутата до голови районної ради, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

            Стаття   106.

            Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів районної ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається відповідне рішення.

            Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

            Стаття   107.

            Депутат районної ради зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, цього Регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності районної ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії районної ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано, і брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

            У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це голову або заступника голови районної ради.

            Депутат районної ради подає до постійної комісії з питань регламенту, законності та протидії корупції свої об’єктивні дані за формою, встановленою цією постійною комісією та своєчасно повідомляє комісію про зміни цих даних.

            Комісія з питань регламенту, законності та протидії корупції періодично подає раді довідку про участь депутатів районної ради в роботі сесій, постійних комісій і в міжсесійний період. Голови постійних комісій надають відомості про діяльність депутатів в постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах районної ради.

            Стаття  108.

            Районна рада заслуховує повідомлення депутатів районної ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень районної ради та її органів. З цих питань може проводитися обговорення. За результатами заслуховування, повідомлень депутатів районна рада приймає рішення.

            Стаття 109.

            У разі порушення депутатом районної ради Конституції і законів України, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, до якої його обрано, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень районної ради та її органів районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

            Стаття  110.

            Депутат не повинен використовувати свій депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях.

            Депутат повинен керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності. Депутат не повинен допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій.

3.2.Депутатські групи та фракції.

            Стаття  111.

            Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

            Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

            Забезпечення умов для діяльності депутатських фракцій у раді в межах їх повноважень, визначених Регламентом, покладається на голову районної ради.

            Депутатська фракція повинна письмово повідомити голову чи заступника голови ради про своє створення, склад, мету та завдання фракції, особу, уповноважену представляти фракцію в президії ради.

            Рішення про об’єднання депутатів у фракції доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні.

            Стаття 112.

            Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень щодо вирішення конкретних проблем депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

            Депутати об’єднуються в депутатські групи за єдністю територій, на яких вони проживають або працюють, спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

            Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із трьох депутатів районної ради.

            Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутата, який уповноважений представляти групу в президії ради.

            Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

            Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

            Стаття 113.

            Діяльність депутатських груп припиняється:

            - у разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом кількість депутатів;

            - у разі прийняття депутатами, що входять до складу групи, рішення про розпуск групи;

            - після закінчення строку повноважень районної ради.

            Стаття 114.

            Депутатські групи (фракції) попередньо обговорюють кандидатури на посаду голови районної ради і його заступника, голів постійних комісій.

            Депутатські фракції, групи мають право:

 1. На пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх офіційних депутатських делегаціях.
 2. Постійні комісії районної ради формуються фракціями (групами) за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).
 3. Кожна депутатська фракція (група) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях районної ради та її органів.
 4. На обґрунтовану вимогу депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні ради оголошує перерву в засіданні тривалістю до 30 хвилин.
 5. Депутатська фракція (група) має право на виступ свого представника після припинення обговорення на засіданні ради та її органів, якщо слово їм ще не надавалося і голосування з даного питання не почалося.
 6. Депутати і депутатські фракції (групи) мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом для депутатських фракцій (груп). Депутатські фракції (групи) мають право проводити свої засідання.
 7. Керівник депутатської фракції (групи) може в письмовій формі доручити виконання закріпленим за ним регламентом районної ради функцій будь-кому з членів відповідної фракції (групи)

           

Розділ  ІV

4.1.Голова районної ради.         

            Стаття  115.

Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

            Стаття  116.

            Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами районної ради.

            Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру.

            Стаття 117.

            Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур.

            На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться одна година, в тому числі для доповіді кандидатам - 20 хвилин. За рішенням районної ради час обговорення може бути скорочено чи продовжено.

            Стаття 118.

            Кандидати на посаду голови районної ради виступають на сесії з доповідями щодо програми своєї майбутньої діяльності на цій посаді і відповідають на запитання депутатів.

            Стаття  119.

            Право на обговорення кандидатур мають лише депутати районної ради.

            Депутати мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх програми, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з кандидатів.

            Стаття 120.

            У заключному слові кожен кандидат на посаду голови районної ради дає згоду на включення своєї кандидатури в список для таємного голосування або заявляє про самовідвід.

            Про самовідвід кожний кандидат може заявити в будь-який час до таємного голосування, для чого головуючий на сесії надає йому слово позачергово.

            Стаття   121.

            Про обрання голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

            Стаття 122.

            Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Голова районної ради виконує свої обов’язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

            Стаття 123.

            У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді. Не менше одного разу на рік він звітує про свою діяльність перед районною радою, а на вимогу не менше як третини депутатів звітує у визначений радою термін.

            Стаття 124.

            Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконанняЗакону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

            Стаття 125.

            Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

4.2.Заступник голови районної ради.

            Стаття 126.

            Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень.

            Стаття 127.

            Кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді голова районної ради.

            Стаття 128.

            Таємне голосування на виборах заступника голови районної ради здійснюється за процедурою, передбаченою статтями 70-73, 75-84 цього Регламенту за окремими виборчими бюлетенями.

            Стаття 129.

            Про обрання заступника голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

            Стаття 130.

            Заступник голови ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Регламентом для голови ради.

            Стаття 131.

Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

            Стаття 132.

            Заступник голови районної ради здійснює свої повноваження до припинення повноважень депутат районної ради.

            Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови ради за його відсутності, на підставі його розпорядження.

            За дорученням голови ради заступник:

           - організовує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд: програми економічного і соціального розвитку району, інших цільових програм, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів, правил користування водозабірними спорудами, територій і об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення, адміністративно-територіального устрою, віднесення лісів до категорії захищеності, бюджетного процесу, об’єктів комунальної власності, правил забудови і благоустрою населених пунктів;

            - відпрацьовує проекти рішень районної ради та узгоджує їх;

- забезпечує своєчасне доведення до відома депутатів районної ради проектів рішень, інших документів і матеріалів з питань, які вносяться на розгляд районної ради;

- при відпрацюванні проектів рішень районної ради забезпечує дотримання вимог Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

            - організовує під час пленарних засідань районної ради роботу секретаріату, лічильної групи та редакційної комісії (у разі їх створення);

            - узагальнює пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії районної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, направляє їх на обговорення в постійні комісії та на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, контролює обов’язкове і своєчасне повідомлення про результати розгляду;

            - надає практичну і методичну допомогу постійним комісіям районної ради у розгляді питань в межах їх компетенції, виробленні і прийнятті рекомендацій, організації їх виконання;

            - координує діяльність постійної комісії районної ради з питань регламенту, законності та протидії корупції;

            - аналізує діяльність постійних комісій, вносить пропозиції щодо поліпшення їх роботи;

            - організовує роботу депутатів районної ради, надає їм допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє їм у проведенні звітів перед виборцями, в організації прийому громадян;

            - забезпечує гласність в роботі районної ради, її постійних комісій, депутатів, оприлюднення проектів рішень, рішень районної ради, розпоряджень голови ради з основної діяльності (щодо скликання сесій та ін.), роз’яснень офіційних документів районної ради;

            - контролює дотримання виконавчим апаратом районної ради та депутатами районної ради Закону України «Про запобігання корупції»;

            - веде особистий прийом громадян, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

            - бере участь у розробці планів роботи ради та її комісій;

- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

- організовує проведення Єдиного дня депутата;

- організовує роботу з навчання депутатів та виконавчого апарату ради;

            - за дорученням голови районної ради представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

            - здійснює інші повноваження, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, цим Регламентом та вирішує інші питання, доручені головою районної ради.

           

Розділ   V

Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії районної ради.

5.1.Постійні комісії   районної ради.

            Стаття  133.

            Постійні комісії районної ради є органами районної ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

            Стаття   134.

            Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

            Всі інші питання структури комісії, розподілу повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

            Стаття  135.

            Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради вносить голова районної ради.

            Стаття   136.

            Районна рада утворює постійні комісії з питань:

- бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності;

- регламенту, законності та протидії корупції;

- гуманітарної сфери, сім’ї та молоді;

-агропромислового розвитку, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

            Стаття   137.

            Голова постійної комісії обирається районною радою за поданням голови районної ради.

            Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

            Стаття 138.

            Депутат районної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

            Стаття 139.

            До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

            Стаття 140.

            Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

           

            Стаття  141.

            Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

            Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

            Стаття   142.

            Постійні комісії районної ради:

            - за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм та бюджету;

            - вивчають і готують питання про розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради;

            - розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань;

            - попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;

            - за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

            - подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій, свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - розгляд районної ради;

            - здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;

            - вивчають і розглядають інші віднесені до відання районної ради питання за дорученням районної ради та голови районної ради;

            - голови комісій виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

            Стаття 143.

            За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно доЗакону України "Про доступ до публічної інформації".

            Стаття 144.

            Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.

            Стаття 145.

            Постійні комісії районної ради є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

            Стаття   146.

            Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимогЗакону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

5.2.Тимчасові контрольні комісії районної ради.

                        Стаття 147.

            Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами районної ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених районною радою питань, що належать до її повноважень.

            Тимчасові контрольні комісії районної ради обираються районною радою з числа депутатів районної ради.

            Стаття   148.

            Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

            Стаття 149.

            Тимчасова контрольна комісія районної ради при здійсненні контролю з визначеного районною радою питання має право залучити для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб.

            Стаття  150.

            Тимчасові контрольні комісії районної ради проводять, як правило, закриті засідання. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

            Стаття 151.

            По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії районної ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

            Стаття 152.

            Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.

Розділ   VІ

Президія   районної ради

            Стаття 153.

            Районна рада може утворювати президію районної ради.

            Президія ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

            Стаття 154.

            До складу президії районної ради входить голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп.

            Стаття 155.

            Президія районної ради здійснює свою роботу в формі засідань.

            Стаття   156.

            Засідання президії районної ради скликає в міру потреби і веде голова районної ради, в разі його відсутності - заступник голови районної ради .

            Стаття 157.

            Рішення президії мають дорадчий характер.

            Стаття   158.

            Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.

Розділ   VІІ

Виконавчий апарат районної ради

            Стаття 159.

            Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

            Стаття 160.

            Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям..

            Стаття   161.

            Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою.

            Стаття   162.

            Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджується районною радою за поданням голови районної ради.

            Стаття  163.

            Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначає і звільняє голова районної ради.

            Стаття 164.

            Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

            Стаття   165.

            Виконавчий апарат районної ради керується у своїй роботі Конституцією України, законами України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, Регламентом роботи районної ради, Положенням про виконавчий апарат і відділи виконавчого апарату та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

            Перевибори керівників ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників патронажної служби.

Останнє редагуванняВівторок, 20 березня 2018 12:04
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd